Theo Công văn số: 3835/BQP-CTC ngày 04/12/2012 của Bộ Quốc phòng về việc công bố công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2011. Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn, đạt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2011 như sau:

– Công ty mẹ (TNHH MTV) đạt kết quả xếp loại A
– Công ty CP Satra Thái Sơn đạt kết quả xếp loại A
– Công ty CP ĐTXD & KD nhà Thái Sơn đạt kết quả xếp loại A
– Công ty CP Công nghệ Thái Sơn đạt kết quả xếp loại A
– Công ty CP Nam Thái Sơn đạt kết quả xếp loại A
Căn cứ vào kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2011, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp:
1. Tổ chức quán triệt để doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2012 và các năm tiếp theo, bảo đảm sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả; bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.
2. Tập trung vào việc tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là cấu trúc nguồn vốn. Quá trình thực hiện tái cấu trúc phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, mục đích, tính toán chính xác các điều kiện, nguồn lực, gắn với quy mô tăng trưởng, lấy kết quả làm căn cứ; giải quyết dứt điểm những tồn đọng về tài chính, nợ xấu, hàng tồn kho, đầu tư dở dang.
3. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng trong sản xuất kinh doanh; thực hiện nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định.
4. Phát huy vai trò của đại diện chủ sở hữu trong công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác quản lý tài chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và báo cáo về Bộ những dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.